Són les persones les qui ens permeten afrontar nous projectes en comprometre’s amb la part que els pertoca a cadascuna d’elles, tot contribuint dia a dia, amb el seu treball, a aconseguir-ho.

En GIRSA volem primar, com a valor diferencial, que les persones són el nostre millor actiu.

Promoure la igualtat d’oportunitats, afavorir la integració i la diversitat, i procurar a tot el nostre personal un entorn laboral segur, són premisses en la nostra política d’empresa.

Per fer-ho, hem passat de les paraules als fets I hem impulsat mesures com ara:

 ACCÉS A L’OCUPACIÓ

Borsa d’Ocupació temporal per a personal del grup professional “operaris/es”  en els serveis i instal.lacions de Gestión Integral de Residuos Sólidos, S.A. – GIRSA – 

Borsa d’Ocupació temporal per a personal del grup professional “operaris/es” en els serveis i instal.lacions Gestión Integral de Residuos Sólidos, S.A. – GIRSA

IGUALTAT D’OPORTUNITATS

  • Implantació del I Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens.(Compromís de la Direcció).
  • Seguiment del Pla d’Igualtat
  • Inclusió en els itineraris formatius d’accions especifiques sobre igualtat.
  • Garantir la no-discriminació per raó de gènere en l’àmbit de la retribució
  • Aconseguir la plena efectivitat del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats mitjançant mesures que afavorisquen la conciliació entre la vida personal i professional.
  • Implantació d’un protocol davant l’assetjament.

 

TREBALL SEGUR

  • Fomentar la cultura de la prevenció, la seguretat i les condicions saludables de treball.
  • Integrar-la en tots els processos productius i sotmetre els nostres procediments a un estàndard normalitzat.