La finalitat de la informació que conté el present portal de transparència és complir amb les obligacions de publicitat activa que es recullen en la Llei 19/2013 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I RÈGIM JURÍDIC

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS S.A. (GIRSA), és una empresa pública creada en l’any 1993 per Diputació Provincial de València, amb clara vocació de servei als Ajuntaments en el sector mediambiental. Des de 1999, l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (F.C.C.), participa en un 49% en el capital social de GIRSA. La societat té per objecte la prestació de serveis i activitats relatives a la gestió integral de residus, sanejament, parcs i jardins, arquitectura paisatgística, xarxes de clavegueram, neteja i mantenimient d’edificis, eficiència energètica. així com la realització d’estudis, projectes i execució d’obres i instal.lacions relacionades amb els mateixos. Estatuts de la societat

D’acord a l’article 85 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, GIRSA es regeix íntegrament per l’ordenament jurídic privat, singularment, per la Llei de Societats de Capital, text refós aprovat pel  Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, el Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol del Reglament del Registre Mercantil i el Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el Pla General de Comptabilitat, excepte en les matèries en què li siguen d’aplicació la normativa pressupuestària comptable, de control financier,d’eficàcia i contractació, d’acord al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós d’Hisendes Locals.

 

La societat està dirigida, administrada i representada pels següents òrgans:

 

La Junta General d’Accionistes, compostes pels dos socis:

  •  DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, titular de 663 accions de la Societat, representada en la Junta General per Dª Maria Josep Amigó Laguarda.
  • FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., titular de 637 accions de la Societat, representada en la Junta General per D. Jorge Payet Pérez.

El Consell d’Administració, format per nou Consellers:

  • Consellers nomenats a proposta de la Diputació de València:

Da. Menxu Balaguer Pastor. Presidenta del Consell d’Administració.

Da. Mª Josep Amigó Laguarda. Consellera – Delegada.

D. Carlos Fernández Bielsa

D. Carlos Gil Santiago

Da. Rocio Gil Uncio

  • Consellers nomenats a proposta de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.:

Fomento de Construcciones y Contratas S.A., representada per D. Jorge Payet Pérez. Vicepresident del Consell d’Administració.

FCC Medio Ambiente S.A., representada per D. Salvador Otero Caballero.

Servicios de Levante, S.A., representada per D. Jaime Argemí Llagostera.

Servicios Especiales de Limpieza, S.A. representada per D. Francisco Javier Martín Garriga.

Accedir al perfil professional dels membres del Consell d’Administració.

Consellera Delegada. Da. Mª Josep Amigó Laguarda. Té delegades totes les facultats pròpies del Consell d’Administració, llevat de les que per llei o estatuts siguen indelegables.

La Consellera-Delegada no percep de la Societat retribució per l’exercici del seu càrrec.

El Consell d’Administració de GIRSA ha establert els estàndards de conducta i compliment exigibles en tots els àmbits d’actuació de l’empresa. A més, per la nostra condició de societat de capital majoritàriament públic, és important per a nosaltres que qualsevol empresa, persona o institució que puga relacionar-se amb GIRSA, siga coneixedora dels principis i valors que regeixen la nostra activitat empresaria:

L’únic alt directiu de GIRSA és el Director Gerent de la Societat. Com a tal, li correspon la responsabilitat immediata sobre l’organització i activitats de la mateixa, mitjançant l’exercici de les facultats otorgades pel Consell d’Administració.

El lloc de Director – Gerent actualment l’ocupa D. Luis Tejedor Doré. El seu perfil i trajectòria professional es troba disponible ací

RETRIBUCIONS:

2019

2020

L’estructura organitzativa de l’empresa es troba reflectida en el següent organigrama.

Respecte al règim jurídic laboral, resulta d’aplicació, principalment, el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i normativa concordant, també respecte al règim de la Seguretat Social.

INFORMACIÓ ECONÒMICA

GIRSA es configura com una entitat del sector públic de la Diputació de València, encara que no es troba dins del denominat «perímetre de consolidació», és a dir, el patrimoni i resultats de GIRSA no computen a la Diputació de València a l’hora de verificar els límits i equilibris pressupostaris i financiers.

D’acord als Estatuts Socials de GIRSA, l’exercici es troba comprès des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de l’any.

Comptes anuals i Informe de gestió exercici 2019 – Resum executiu 2019

Comptes Anuals i informe de gestió exercici 2018 – Resume executiu exercici 2018

Comptes Anuals i Informe de Gestió exercici 2017

Comptes Anuals i Informe de Gestió exercici 2016

PROGRAMES ANUALS D’ACTUACIÓ, INVERSIÓ I FINANCIACIÓ:

PAIF 2019

PAIF 2020

 
CONVENIS:

CONTRACTACIÓ

GIRSA es troba dins de l’àmbit d’aplicació de la LCSP de conformitat amb el seu artícle 3.1.h) per tractar-se d’una societat mercantil participada en més del 50% del seu capital social per la Diputació de València, encara que opera en condicions comercials de mercat i assumeix el risc empresarial derivat de la seua activitat. Conseqüentment, en termes de comptabilitat nacional es clasifica en el sector «Societats no financeres»

Amb l’objecte que els procediments d’adjudicació en els que GIRSA ostenta la condició d’entitat contractant s’ajusten als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidèncialitat, igualtat i no discriminació, la societat disposa d’Instruccions Internes de Contractació, en aplicació de l’article 321 de la LCSP, així com d’un Procediment de Compres i Avaluació de Proveïdors per a aquelles contractacions que no es troben dins de l’àmbit d’aplicació de la LCSP. D’acord al mateix i a les Instruccions Internes de Contractació, GIRSA disposa de  Perfil del Contractant.

El perfil de contractant garanteix l’accés públic i promou la concurrència i la transparència del procediments de contractació.

 
PROCEDIMIENTS OBERTS

Informació procedimiments oberts 2019. ( Perfil del contratante ).

Informació perfil del contractant 2018

 
ADJUDICACIÓ DIRECTA-  INFORMACIÓ TRIMESTRAL.

Adjudicacions incloses en l’àmbit d’aplicació de la LCSP per raó de la seua quatia i adjudicacions directes de contractes exclosos de l’àmbit d’aplicació de la LCSP:

4º trimestre 2019

3º trimestre 2019

2º trimestre 2019

1º trimestre 2019

Información sobre pedidos ejercicio 2018

Estadísticas 2019

Estadísticas 2018

SOL.LICITUD D’INFORMACIÓ

Per tal d’exercir el dret d’accès regulat en la Llei de Transparència, accès a la informació pública i bon govern, pot presentar la corresponent sol.licitud, la qual haurà de contindre la següent informació:
  •  Nom i Cognoms del sol.licitant
  • Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI) o passaport del sol.licitant
  •  Direcció de contacte (preferent electrònica) a efectes de comunicació
  • Informació sobre la qual s’exerceix el dret d’accés
  • Motiu pel qual se sol.licita dita informació (opcional)
 
La sol.licitud es podrà presentar mitjançant els següents canals: Via Postal: La sol.licitud amb la informació de l’apartat anterior, es dirigirà a la següent direcció postal: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, S.A. – C/ SERRANOS, 12-14, ENTLO. 1º – 46003 Valencia. Via electrònica: mitjançant correu electrònic a la direcció transparència.girsa@girsa.es, en este cas resulta imprescindible disposar de firma digital. En el correu electrònic, cal assenyalar les mateixes dades per a les sol.licituds enviandes per via postal.