La finalitat de la informació que conté el present portal de transparència és complir amb les obligacions de publicitat activa que es recullen en la Llei 19/2013 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Resum executiu exercici 2018

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I RÈGIM JURÍDIC

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS S.A. (GIRSA), és una empresa pública creada en l’any 1993 per Diputació Provincial de València, amb clara vocació de servei als Ajuntaments en el sector mediambiental. Des de 1999, l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (F.C.C.), participa en un 49% en el capital social de GIRSA. La societat té per objecte la prestació de serveis i activitats relatives a la gestió integral de residus, sanejament, parcs i jardins, arquitectura paisatgística, xarxes de clavegueram, neteja i mantenimient d’edificis, eficiència energètica. així com la realització d’estudis, projectes i execució d’obres i instal.lacions relacionades amb els mateixos.

D’acord a l’article 85 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, GIRSA es regeix íntegrament per l’ordenament jurídic privat, singularment, per la Llei de Societats de Capital, text refós aprovat pel  Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, el Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol del Reglament del Registre Mercantil i el Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el Pla General de Comptabilitat, excepte en les matèries en què li siguen d’aplicació la normativa pressupuestària comptable, de control financier,d’eficàcia i contractació, d’acord al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós d’Hisendes Locals.

 

La societat està dirigida, administrada i representada pels següents òrgans:

La Junta General d’Accionistes, compostes pels dos socis:

  •  DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, titular de 663 accions de la Societat, representada en la Junta General per D. José Ruiz Cervera.
  • FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., titular de 637 accions de la Societat, representada en la Junta General per D. Jorge Payet Pérez.

El Consell d’Administració, format per nou Consellers:

  • Consellers nomenats a proposta de la Diputació de València:

Da. Mª Josep Amigó Laguarda. Presidenta del Consell d’Administració.

D. Josep Vicent Bort Bono. Conseller Delegat.

D. José Ruiz Cervera

D. Rafael Soler Vert

D. Roberto Jaramillo Martínez

  • Consellers nomenats a proposta de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.:

Fomento de Construcciones y Contratas S.A., representada per D. Jorge Payet Pérez. Vicepresident del Consell d’Administració.

FCC Medio Ambiente S.A., representada per D. Salvador Otero Caballero.

Servicios de Levante, S.A., representada per D. Jaime Argemí Llagostera.

Servicios Especiales de Limpieza, S.A. representada per D. Francisco Javier Martín Garriga.

Accedir al perfil professional dels membres del Consell d’Administració.

El Consell d’Administració de GIRSA ha establert els estàndards de conducta i compliment exigibles en tots els àmbits d’actuació de l’empresa. A més, per la nostra condició de societat de capital majoritàriament públic, és important per a nosaltres que qualsevol empresa, persona o institució que puga relacionar-se amb GIRSA, siga coneixedora dels principis i valors que regeixen la nostra activitat empresaria:

L’únic alt directiu de GIRSA és el Director Gerent de la Societat. Com a tal, li correspon la responsabilitat immediata sobre l’organització i activitats de la mateixa, mitjançant l’exercici de les facultats otorgades pel Consell d’Administració.

El lloc de Director – Gerent actualment l’ocupa D. Luis Tejedor Doré. El seu perfil i trajectòria professional es troba disponible ací

L’estructura organitzativa de l’empresa es troba reflectida en el següent organigrama.

Respecte al règim jurídic laboral, resulta d’aplicació, principalment, el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i normativa concordant, també respecte al règim de la Seguretat Social.

INFORMACIÓ ECONÒMICA

D’acord als seus Estatuts Socials, l’exercici social compren des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de l’any. Dins dels tres mesos següents al tancament de cada exercici, el Consell d’Administració formula els comptes anuals, l’informe de gestió i la proposta de resultat social, sent sotmeses a Informe d’Auditoria Independent i a l’aprovació de la Junta General dins dels sis mesos posteriors al tancament de l’exercici.

Informe d’Auditoria, comptes anuals i Informe de Gestió exercici 2017

Informe d’Auditoria, comptes anuals i Informe de Gestió exercici 2016

GIRSA es troba dins de l’àmbit d’aplicació de la LCSP de conformitat amb el seu artícle 3.1.h) per tractar-se d’una societat mercantil participada en més del 50% del seu capital social per la Diputació de València, encara que opera en condicions comercials de mercat i assumeix el risc empresarial derivat de la seua activitat.

Amb l’objecte que els procediments d’adjudicació en els que GIRSA ostenta la condició d’entitat contractant s’ajusten als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidèncialitat, igualtat i no discriminació, la societat aplica un Procediment de Compres i Avaluació de Proveïdors que garanteix els nomenats principis i regula la contractació amb tercers. D’acord al mateix i a les Instruccions Internes de Contractació, GIRSA disposs de Perfil del Contractant.

El perfil de contractant garanteix l’accés públic i promou la concurrència i la transparència del procediments de contractació.

Informació sobre comandes exercici 2018

Informació perfil de contractant 2018

Estadístiques 2018

SOL.LICITUD D’INFORMACIÓ

Per tal d’exercir el dret d’accès regulat en la Llei de Transparència, accès a la informació pública i bon govern, pot presentar la corresponent sol.licitud, la qual haurà de contindre la següent informació:
 
  •  Nom i Cognoms del sol.licitant
  • Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI) o passaport del sol.licitant
  •  Direcció de contacte (preferent electrònica) a efectes de comunicació
  • Informació sobre la qual s’exerceix el dret d’accés
  • Motiu pel qual se sol.licita dita informació (opcional)
 
La sol.licitud es podrà presentar mitjançant els següents canals:
Via Postal: La sol.licitud amb la informació de l’apartat anterior, es dirigirà a la següent direcció postal: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, S.A. – C/ SERRANOS, 12-14, ENTLO. 1º – 46003 Valencia.
Via electrònica: mitjançant correu electrònic a la direcció
transparència.girsa@girsa.es, en este cas resulta imprescindible disposar de firma digital. En el correu electrònic, cal assenyalar les mateixes dades per a les sol.licituds enviandes per via postal.