INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, S.A. (GIRSA) és una empresa pública creada l’any 1993 per la Diputació Provincial de València, amb clara vocació de servei als Ajuntaments en el sector medioambiental. Des del 1999, l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (F.C.C.) participa en un 49% en el capital social de GIRSA.
La societat té per objecte la prestació de serveis i activitats relacionats amb la gestió integral de residus , sanejament, parcs i jardins, arquitectura paisatgística, xarxes de clavegueram, neteja i mantenimient d’edificis, eficiència energètica, aixì com la realització d’estudis, projectes i execució d’obres i instal.lacions relacionades amb aquestos.

Qui som?

Com a societat Anònima està dirigida, administrada i representada pels òrgan següents:

La Junta General d’Accionistes, composada pels dos socis:

  • DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, titular de 663 accions de la Societat, representada en la Junta General pel Sr. José Ruiz Cervera.
  • FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., titular de 637 accions de la Societat, representada en la Junta General pel Sr. Jorge Payet Pérez.

El Consell d’Administració, format per nou Consellers:

  • Consellers nomenats a proposta de la Diputació de València:

Sra. Mª Josep Amigó Laguarda. Presidenta del Consell d’Administració

Sr. Josep Vicent Bort Bono. Conseller Delegat
Sr. José Ruiz Cervera
Sr. Rafael Soler Vert
Sr. Roberto Jaramillo Martínez

  • Consellers nomenats a proposta de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,S.A.:

Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., representada pel Sr. Jorge Payet Pérez. Vicepresident del Consell d’Administració.

FCC Medio Ambiente, S.A. representada pel Sr. Salvador Otero Caballero.

SERVICIOS DE LEVANTE, S.A. representada pel Sr. Jaime Argemí Llagostera.

SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. representada pel Sr. Francisco Javier Martín Garriga.

Accedir al perfil professional dels membres del Consell d’Administració.

L’únic alt directiu de GIRSA és el Director Gerent de la Societat. Com a tal, li correspon la responsabilitat immediata sobre l’organització i les seues activitats, mitjançant l’exercici de les facultats atorgades pel Consell d’Administració.

El lloc de treball de Director-Gerent a l’hora d’ara és ocupat pel Sr. Luis Tejedor Doré. El seu perfil i trajectòria professional es troba disponible ací

L’estructura organitzativa de l’empresa queda reflectida en l’organigrama següent.

Per la condició de GIRSA de societat mercantil de capital majoritàriament públic i, per tant, part integrant del Sector Públic, els seus empleats es troben sotmesos al codi de conducta i principis étics, recollits en l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, de conformitat amb la seua Disposició Addicional Primera.

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA

D’acord als seus Estatuts Socials, l’exercici social abraça des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de cada any. Dins els tres mesos següents al tancament de cada exercici, el Consell d’Administració formula els comptes anuals, l’informe de gestió i la proposta de resultat social; i són sotmesos a Informe d’Auditoria Independent i a l’aprovació de la Junta General dins els sis mesos posteriors al tancament de l’exercici.

Informe d’Auditoría, Comptes Anuals i Informe de Gestió exercici 2016

 

CONTRACTACIÓ

GIRSA és una societat mercantil el capital social de la qual pertany en més d’un 50% a la Diputació de València. Per tant, es troba sotmesa al règim de contractació que s’establix en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) per a les entitats incloses dins el Sector Públic que no tenen la condició de poder adjudicador, conforme al que establixen els articles 3 i 192 de l’esmentat text legal.
La informació relacionada amb els contractes adjudicats per GIRSA, aixì com les Instruccions Internes de Contratació que regulen els procediments de contractació de la societat, poden consultar-se en el Perfil del Contratant.

 

 

SOL.LICITUT D’INFORMACIÓ

Per a l’exercici del dret d’accés regulat en la Llei de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, pot presentar la corresponent sol.licitud, que haurà de contindre la información següent:

  • Nom i cognoms del sol.licitant
  • Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI) o passaport del sol.licitant
  • Direcció del contacte (preferentment electrònica) a efectes de comunicacions
  • Informació sobre la qual es vol exercir el dret d’accés
  • Motiu pel qual se sol.licita dita informació (opcional)

La sol.licitud es podrá presentar pels Canals següents:

Via postal: La sol.licitud amb la informació anteriorment referida es dirigirà a l’adreça postal següent: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, S.A. – C/ Profesor Beltrán Báguena, 4- Edifici Trade Center – Oficina 113-46009 València

Via electrònica: mitjançant correu electrònic dirigit a transparencia.girsa@girsa.es. En aquest cas resulta imprescindible disposar de firma digital. En el correu electrònic ha de facilitar-nos les mateixes dades assenyalades per a les sol.licituds trameses per via postal.