GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, S.A. (GIRSA) és una societat mercantil de capital majoritàriament públic. El cinquanta-un per cent pertany a l’Excma. Diputació de València, i el quaranta-nou per cent a l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC).

Als efectes del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Público (en endavant TRLCSP), és una societat inclosa dins el Sector Públic, tot i que no té la consideració d’Administració Pública ni de poder adjudicador.

En aquest apartat trobarà les Instruccions d’àmbit intern en matèria de contractació, aixì com tota la informació relativa als expedients de contractació de la societat.

INSTRUCCIONS DE CONTRACTACIÓ

LICITACIONS

Contractació de l’arrendament d’una pala giratòria LIC 18-2018-EXP 222-4-17/18

Contractació del servei de transport de rebuig resultant de la Planta de Tractament de Guadassuar LIC 15-2018-EXP 126-4-07/18

Contractació per al subministrament de pala carregadora mini de segona ma LIC 17-2018-EXP 217-04/14-18

Contractació de les obres de desgasificació en l’abocador de RNP d’Ontinyent LIC 16-2018-EXP 192-02/09-18

Contractació per al subministrament de pala carregadora de segona ma LIC 04-2018-EXP 14-02/83-18

Contractació per al subministrament de vehicles d’empresa LIC 14-2018-EXP 53-9/127-18

Contractació per al subministrament, manteniment i reparació de pneumàtics de vehicles industrials LIC 09-2018-EXP 59-9/127-18

Contractació per al subministrament de geodren de drenatge LIC 13-2018-EXP 139-2/9-18

Contractació per a la realització de les obres de moviment de terres en l’abocador de RNP d’Ontinyent LIC 12-2018-EXP 120-2/9-18

Contractació servei de reparació mecànica i hidràulica de vehícles industrials LIC 03-2018-EXP 12-9/127-18

Contractació servei consultoria per a la implantació i migració a un nou EPR i adquisició de llicències LIC 11-2018-EXP 112-9/81-18

Subministrament d’olis de motor, hidràulics i productes de recolzament per a vehícles i maquinària industrial LIC 02-2018-EXP 3-9/127-18

Subministrament de vehIcles d’empresa LIC 08-2018-EXP 53-9/127-18

Assitència técnica per a la redacció de plans locals de prevenció d’incendis forestals LIC 07-2018-EXP 50-11-124-18

Informació adjudicació i formalització Contracte lloguer de màquina excavadora LIC 01-2018-EXP 6-4-14-1

Lloguer d’equip triturador amb opció de compra LIC 02-2018-EXP 15-4-14-18