GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, S.A. (GIRSA) és una societat mercantil de capital majoritàriament públic. El cinquanta-un per cent pertany a l’Excma. Diputació de València, i el quaranta-nou per cent a l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC).

Als efectes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), artícle 3.1.h), és una societat inclosa dins el Sector Públic, de manera que els procediments de contractació de GIRSA han de garantir l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació i les regles procedimentals de l’article 321 de la LCSP.

En aquest apartat trobarà les Instruccions d’àmbit intern en matèria de contractació, que regulen l’adjudicació de contractes inclosos en l’àmbit d’aplicació de la LCSP per la societat, així com els anuncis, informació i publicitat relativa als expedients de contractació.

 

D’altra banda, les activitats de GIRSA estan certificades segons els estàndars de qualitat de la norma ISO 9001:2015, i els sistemes d’homologació de proveïdors tenen indubtables avantatges des de la perspectiva de la gestió empresarial, com a societat operadora de mercat. És imprescindible per a nosaltres determinar els controls que s’han d’aplicar als productes i serveis dels nostres proveïdors ja que, en molts casos, aquests s’incorporaran als serveis de l’empresa, incidint directament o indirectament en la seua qualitat.

Els sistmes d’homologació i/o selecció de proveïdors implantats a GIRSA contribueixen a un major control de risc operacional, reputacional i, per descomptat, també penal, constituint una eina més de les nostres polítiques de compliment.

INSTRUCCIONS DE CONTRACTACIÓ

ANUNCIS LICITACIONS

Homologació de Proveïdors de subministrament de tot tipus de bens, equips i materials LHP 02-2020-EXP 20-00060 PRORROGAT FINS AL 28-02-2022: Poden presentar-se sol.licituds d’homologació en les del PHP fins dita data. Els proveïdors ja homologats poden acceptar la pròrroga enviant la declaració responsable d’acceptació signada a girsa@girsa.es

Contractació del subministrament de vehicles i equipaments de recogilla de RSU LIC 07-2021 

Contractació del subministrament de vehicle auxiliar PIAGGIO Porter LIC 05-2021 Finalització del termini presentació ofertes 16-05-2021

Contractació del subministrament de contenidors tipus ganxo de 30 m3 LIC 04-2021 Finalització del termini presentació ofertes 29-02-2021

Contractació del subministrament d’autocompactadors de 20 m3 LIC 03-2021 Finalització del termini presentació ofertes 28-02-2021

Contractació del subministrament de vehicle tres eixos de segona mà LIC 02/2021 Finalització del termini presentació ofertes 18-02-2021

Contractació del subministrament de cap tractor de segona mà LIC 01-2021 Finalització del termini presentació ofertes 08-02-2021

Contractació dels controls analítics de les agües residuals, lixiviats, aigües subterrànies, superficials, pluvials i sanitàries i gasos emesos a l’atmòsfera LIC 04-2020 Finalització del termini presentació ofertes 09-11-2020

Contractació del  subministrament d’un vehicle recolector compactador RSU de segona mà LIC 05-2020 Finalització del termini presentació ofertes 02-11-2020

Contractació del  subministrament de cap tractora de segona mà LIC 06-2020 Finalització del termini presentació ofertes 01-11-2020

Homologació de Proveïdors de serveis de reparació i manteniment de la flota de vehicles industrials, equips i maquinària de GIRSA LHP 01-2020 Finalització de presentació sol.licituds d’homologació  04-03-2020

Contractació del  subministrament de vehicle recolector compactador de càrrega posterior LIC 03-2020 Finalització del termini presentació ofertes 28-02-2020

Contractació del  subministrament per lots d’energia elèctrica per a les instal.lacions de GIRSA LIC 02-2020-EXP 9/MC/20 Finalització del termini presentació ofertes 04-03-2020

Contractació per al subministrament de pala carregadora en la modalitat de renting LIC 01-2020-EXP 186-2/T701/19 Finalització del termini presentació ofertes 28-02-2020

Contractació del subministrament de cap tractora de segona mà LIC 11-2019-EXP 190-2/T701/19

Contractació de les obres d’execució d’un foso de càrrega LIC 09-2019-EXP 148-2/T701/19

Contractació del subministrament de gasoil a granel LIC 06-2019-EXP 58-2/INSTALACIONES/19

Contractació de l’assistència tècnica per a la gestió del Projecte d’I+D+i  Smart Mulch LIC 07-2019-EXP 17-3/I201/19

Contractació del subministrament d’un cap tractor de segona mà LIC 02-2019-EXP 7-2/T701/19

Contractació del servei d’assessorament fiscal LIC 03-2019-EXP 11-5/FINANCIERO/19

Contractació del subministrament d’un vehícle 3 eixos LIC 04-2019-EXP 7-2/T701/19

Contractació del subministrament d’equips multifunció (impressió, fotocopiat, escanejat i fax) LIC 01-2019-EXP 6-5/OFICINA/19

Contractació del subministrament de semiremolc tipus pis mòbil LIC 20-2018-EXP 242-4-14/18

Contractació del subministrament de semiremolc basculant banyera de segona mà LIC 19-2018-EXP 203-5-6/18

Contractació de l’arrendament d’una pala giratòria LIC 18-2018-EXP 222-4-17/18

Contractació del servei de transport de rebuig resultant de la Planta de Tractament de Guadassuar LIC 15-2018-EXP 126-4-07/18

Contractació per al subministrament de pala carregadora mini de segona ma LIC 17-2018-EXP 217-04/14-18

Contractació de les obres de desgasificació en l’abocador de RNP d’Ontinyent LIC 16-2018-EXP 192-02/09-18

Contractació per al subministrament de pala carregadora de segona ma LIC 04-2018-EXP 14-02/83-18

Contractació per al subministrament de vehicles d’empresa LIC 14-2018-EXP 53-9/127-18

Contractació per al subministrament, manteniment i reparació de pneumàtics de vehicles industrials LIC 09-2018-EXP 59-9/127-18

Contractació per al subministrament de geodren de drenatge LIC 13-2018-EXP 139-2/9-18

Contractació per a la realització de les obres de moviment de terres en l’abocador de RNP d’Ontinyent LIC 12-2018-EXP 120-2/9-18

Contractació servei de reparació mecànica i hidràulica de vehícles industrials LIC 03-2018-EXP 12-9/127-18

Contractació servei consultoria per a la implantació i migració a un nou EPR i adquisició de llicències LIC 11-2018-EXP 112-9/81-18

Subministrament d’olis de motor, hidràulics i productes de recolzament per a vehícles i maquinària industrial LIC 02-2018-EXP 3-9/127-18

Subministrament de vehIcles d’empresa LIC 08-2018-EXP 53-9/127-18

Assitència técnica per a la redacció de plans locals de prevenció d’incendis forestals LIC 07-2018-EXP 50-11-124-18

Informació adjudicació i formalització Contracte lloguer de màquina excavadora LIC 01-2018-EXP 6-4-14-1

Lloguer d’equip triturador amb opció de compra LIC 02-2018-EXP 15-4-14-18