GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, S.A. (GIRSA) és una societat mercantil de capital majoritàriament públic. El cinquanta-un per cent pertany a l’Excma. Diputació de València, i el quaranta-nou per cent a l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC).

Als efectes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), artícle 3.1.h), és una societat inclosa dins el Sector Públic, de manera que els procediments de contractació de GIRSA han de garantir l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació i les regles procedimentals de l’article 321 de la LCSP.

En aquest apartat trobarà el Procediment de Compres de la societat, les Instruccions d’àmbit intern en matèria de contractació, aixì com tota la informació i publicitat relativa als expedients de contractació.

COMPRES, INSPECCIÓ EN RECEPCIÓ I AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS

INSTRUCCIONS DE CONTRACTACIÓ

LICITACIONS

Contractació de les obres d’execució d’un foso de càrrega LIC 09-2019-EXP 148-2/T701/19

Contractació del subministrament de gasoil a granel LIC 06-2019-EXP 58-2/INSTALACIONES/19

Contractació de l’assistència tècnica per a la gestió del Projecte d’I+D+i  Smart Mulch LIC 07-2019-EXP 17-3/I201/19

Contractació del subministrament d’un cap tractor de segona mà LIC 02-2019-EXP 7-2/T701/19

Contractació del servei d’assessorament fiscal LIC 03-2019-EXP 11-5/FINANCIERO/19

Contractació del subministrament d’un vehícle 3 eixos LIC 04-2019-EXP 7-2/T701/19

Contractació del subministrament d’equips multifunció (impressió, fotocopiat, escanejat i fax) LIC 01-2019-EXP 6-5/OFICINA/19

Contractació del subministrament de semiremolc tipus pis mòbil LIC 20-2018-EXP 242-4-14/18

Contractació del subministrament de semiremolc basculant banyera de segona mà LIC 19-2018-EXP 203-5-6/18

Contractació de l’arrendament d’una pala giratòria LIC 18-2018-EXP 222-4-17/18

Contractació del servei de transport de rebuig resultant de la Planta de Tractament de Guadassuar LIC 15-2018-EXP 126-4-07/18

Contractació per al subministrament de pala carregadora mini de segona ma LIC 17-2018-EXP 217-04/14-18

Contractació de les obres de desgasificació en l’abocador de RNP d’Ontinyent LIC 16-2018-EXP 192-02/09-18

Contractació per al subministrament de pala carregadora de segona ma LIC 04-2018-EXP 14-02/83-18

Contractació per al subministrament de vehicles d’empresa LIC 14-2018-EXP 53-9/127-18

Contractació per al subministrament, manteniment i reparació de pneumàtics de vehicles industrials LIC 09-2018-EXP 59-9/127-18

Contractació per al subministrament de geodren de drenatge LIC 13-2018-EXP 139-2/9-18

Contractació per a la realització de les obres de moviment de terres en l’abocador de RNP d’Ontinyent LIC 12-2018-EXP 120-2/9-18

Contractació servei de reparació mecànica i hidràulica de vehícles industrials LIC 03-2018-EXP 12-9/127-18

Contractació servei consultoria per a la implantació i migració a un nou EPR i adquisició de llicències LIC 11-2018-EXP 112-9/81-18

Subministrament d’olis de motor, hidràulics i productes de recolzament per a vehícles i maquinària industrial LIC 02-2018-EXP 3-9/127-18

Subministrament de vehIcles d’empresa LIC 08-2018-EXP 53-9/127-18

Assitència técnica per a la redacció de plans locals de prevenció d’incendis forestals LIC 07-2018-EXP 50-11-124-18

Informació adjudicació i formalització Contracte lloguer de màquina excavadora LIC 01-2018-EXP 6-4-14-1

Lloguer d’equip triturador amb opció de compra LIC 02-2018-EXP 15-4-14-18