Recogida de residuos sólidos urbanos

RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA VIÀRIA

Un servei que es presta 100% en la via pública, molt condicionat per la configuració urbanística dels carrers i els barris, la densitat de la població, els hàbits dels seus habitants, etc. Tot influïx en la capacitat de generació de residus i, per tant, en les necessitats de la seua recollida.

Es tracta d’un servei prestat des dels orígens de l’empresa, per la qual cosa GIRSA és pionera en la seua prestació. Fruit d’eixa experiència, posem a disposició dels municipis, la nostra capacitat de dissenyar programes de Recollida de Residus Sòlids Urbans i neteja viària adients a les necessitats i característiques de cada municipi, tot determinant, en cada cas, l’elecció dels equips i l’assignació i organització dels recursos que pertoquen, i col.laborem alhora al desenvolupament sostenible de l’àmbit local.

RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS

Prestem el servei de recollida selectiva de residus domiciliaris de paper-cartó i envasos lleugers, residus voluminosos, mobles i estris, i restes de poda, en quasi un terç dels municipis de la provincia. Açò fa que siguem un referent acreditat per a l’administració local.
Camión de recogida de residuos sólidos urbanos

Després de la posada en marxa de la Planta de Classificació i Valorització Picassent, hem ampliat l’oferta de serveis de recollida selectiva a l’àmbit privat: indústries, comerços, complexos educatius, complexos esportius, cooperatives, etc.

TRACTAMENTS DE RESIDUS INDUSTRIALS I DOMICILIARIS

La gestió integral dels residus abraça el conjunt d’operacions que duen a terme des que es genera el residu als domicilis, comerços, indústries o serveis, fins a la darrera fase en el seu tractament.

Els nostres models de gestió es fonamenten a definir alternatives escaients de valorització o reciclatge de cada residu en funció de la seua naturalesa, tot minimitzant qualsevol impacte advers en l’entorn, ja siga originat per la seua generació o manipulació.

Amb aquesta premissa, GIRSA ofereix serveis de tractament de residus industrials no perillosos, i prima l’aprofitament dels recursos inclosos en els residus mitjançant la seua valorització, alhora que en reduïx la fracció no valoritzable.

GESTIÓ D’ABOCADORS

Per tal de completar la nostra oferta de gestió integral, GIRSA disposa d’abocadors de residus no perillosos la procedència dels quals pot ser tant de processos fabrils de l’activitat industrial com del comerç i domiciliaris.

SUBMINISTRAMENTS

Aixì mateix, GIRSA completa els seus serveis amb:
 • Subministrament de maquinària, instal.lacions i equipaments
 • Subministrament de contenidors
  • Contenidors de RSU
  • Contenidors de Recollida Selectiva
  • Contenidors soterrats
 • Subministraments d’equips autocompactadors de residus.
 • Mobiliari i equipament urbà, elements de senyalització, etc.
Inclou la possibilitat de lloguer, manteniment, neteja i desinfecció, etc. Pose’s en contacte amb en el nostre departament de gestió per a l’obtenció de l’assessorament tècnic a fi de garantir la solució que millor s’ajuste a les seues necessitats.

DESTRUCCIÓ CERTIFICADA DE DOCUMENTS

La gestió correcta de la Protecció de Dades de Caràcter Personal fa que s’hagen d’aplicar protocols de destrucció de documents.
Destrucción certificada de documentos

El servei de destrucció de documents de GIRSA, segueix un procés metòdic de tractament de documentació confidencial, tot utilitzant com a referent la UNE EN 15713:2010 DESTRUCCIÓ SEGURA DEL MATERIAL CONFIDENCIAL. CODI DE BONES PRÀCTIQUES.

RECUPERACIÓ D’ESPAIS DEGRADATS (PÚBLICS I PRIVATS) I ELIMINACIÓ D’ABOCAMENTS INCONTROLATS

Recuperar l’ús preexistent d’un espai afectat, comporta l’execució de projectes molt diversos en funció de la naturalesa de l’entorn en el qual s’actue: urbà, rural, paisatgístic, monumental o històric, i també, en ocasions, hi pot oferir un valor afegit.

Des de GIRSA hem contribuït durant anys a la millora de l’entorn local, resturant espais fets malbé pels abocaments incontrolats de residus. Mitjançant els plans de la Diputació de València, hem eliminat més de 1.000 abocadors incontrolats, amb una totalitat de 1.500.00 de tones de residus retirats, en actuacions realitzades en 190 municipis de la provincia.

Exemples de serveis:

 • Neteja de platges
 • Neteja de barrancs, …

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Fer front a l’equilibri triple de la sostenibilitat (medi ambient, economia i societat) és un repte per a l’Administració Local. L’ús racional de l’energia mitjançant iniciatives d’ecoeficiència i de reducció d’impacte ambiental, pot encarar-se a través de la contractació de serveis energètics, externalitzant les prestacions de subministrament energètic, manteniment i inversió. En concebre l’energia com un servei, els Ajuntaments obtenen, a més a més, un benefici addicional:
 • No cal partida pressupostària destinada a projectes d’inversió, atés que la partida d’inversions es transferix a l’empresa, externalitzant-ne la inversió.
 • Un únic interlocutor garantix els resultats del servei.
 • Una única factura mensual (hi inclou també el subministrament i manteniment).
Com a primera empresa de serveis energètics certificada en la Norma Tècnica NT16100 de la Comunitat Valenciana, ens agradaria posar a la seua disposició la nostra experiència, tot facilitant-li la presa de decisions en l’àrea d’eficiència energètica.

ENLLUMENAT PÚBLIC

El consum de les instal.lacions d’enllumenat públic suposa per als Ajuntaments una part significativa de la seua despesa energètica i, per contra, un major consum energètic no equival sempre a un millor servei. Partint d’aquesta premissa, GIRSA oferix una solución global del servei energètic, renovació i mantenimient de les instal.lacions d’enllumenat públic, capaç d’aconseguir un consum eficient amb el mínim impacte ambiental i inversions raonables, sense oblidar que la ciutadania demana un enllumenat públic sostenible i una major seguretat.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS

En el sector d’edificis públics existix un important potencial d’estalvi d’energia. L’objectiu del servei de la millora de l’eficiència energética en edificis, és disposar d’instal.lacions més modernes, eficients i medioambientalment sostenibles sense incrementar la despesa corrent. Les actuacions implementades dins del servei de la millora de l’eficiència energètica, suposen:
 • Modernització de les instal.lacions
 • Mantenimient integral
 • Subministrament energètic de qualitat.

AUDITORIES ENERGÈTIQUES

La seua finalitat és obtindre diagnòstics fiables, tot analitzant les diferents opcions per optimitzar les instal.lacions consumidores d’energia,  i identificar  aquelles mesures que milloren l’eficiència energética i permeten disminuir-ne els consums, amb un cost d’inversió raonable. GIRSA realitza les seues auditories energètiques sota els protocols següents:
 • Protocolo de Auditoria Energética de las Instalaciones de Alumbrado Público Exterior del IDAE
 • RD 1890/2008 Reglament d’ Eficiencia Energètica en Instal.lacions d’Enllumenament Exterior
 • Norma UNE-EN 16247-1:2012: Auditories Energèticas – Requisits
 • Protocol Internacional de mesura i verificació IPMVP. EVO 10000-1:2009 (Es).

SERVEIS DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS D’ORGANISMES ADHERITS A LA CENTRAL DE COMPRES DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

GIRSA  ha subscrit amb la Diputació de València un Acord Marc per a la contratació del servei de millora de l’eficiència energètica en edificis públics. Ens posem a la seua disposició per informar-lo dels tràmits necessaris per a formalitzar el contracte derivat que corresponga. També té a la seua disposició la informació relativa del servei (condicions, preus i millores) en la plataforma electrònica de la Central de Compres de la Diputació de València, aixì com en la pàgina de la Diputació de València.
Eficiencia Energética

MANTENIMENT URBÀ

Les actuacions que es duen a terme en l’entorn local, són les que més incidixen en la ciutadania. L’estat de conservació de les vies publiques, el clavegueram i els edificis públics, són aspectes d’incidència especial en el funcionamient diari de qualsevol municipi. GIRSA reforça la seua oferta en l’àmbit local amb un equip professional de personal tècnic i d’operaris especialistes, com a solució integral a les necessitats de manteniment d’infraestructures públiques:
 • Conservació de voreres, calçada, passos per a vianants, escalinates, clavegueram municipal, ponts, túnels, parcs públics i jardins.
 • Inspecció i planificació de les obres de manteniment i conservació.
 • Redacció i execució de projectes de manteniment i reposició.
 • Assitència tècnica per a la realització d’estudis, treballs, projectes i informes.