GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS S.A. (GIRSA) naix l’any 93 de la mà de l’Excma. Diputació Provincial de València, amb una clara vocació de servei als Ajuntaments en el sector medioambiental. Amb aquest objectiu, desenvolupà un pla provincial que dotà a la pràctica totalitat de la província de València d’infraestructures adients per a la gestió de residus urbans.

Des del 1999, l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (F.C.C.), participa amb un 49% en el capital social de GIRSA.

Desprès de vint anys de servei públic, el nostre repte és continuar sent un referent per als Municipis de la Província, i, per fer-ho, hem ampliat l’oferta de serveis a la comunitat, i apostem per la gestió sostenible, la posada en valor d’espais degradats i l’impuls de solucions globals d’eficiència energètica.

limpieza viaria en Pedralba

Hui, contribuïm també a la millora del nostre medi mitjançant instal·lacions destinades al tractament de residus industrials, i estenem la nostra oferta de gestió integral de residus a l’àmbit privat.

MISSIÓ

Prestar solucions medioambientals eficaces als municipis i a la societat, en general, mitjançant l’execució dels nostres serveis amb garanties de qualitat, alhora que contribuïm a la sostenibilitat ambiental

VISIÓ

Ser un referent en el sector de la gestió de residus

VALORS

  • Protecció activa de la salut i la seguretat de les persones.
  • Minimització i prevenció de l’impacte de les nostres activitats sobre el medi ambient.
  • Complir i superar els requisits dels nostres clients.
  • Ús racional dels recursos naturals.
  • Compliment estricte de la normativa aplicable.
  • Integritat del personal
  • Transparència

ORGANITZACIÓ

La societat està dirigida, administrada i representada per la Junta General d’Accionistes: Diputació Provincial de València i FCC, i el Consell d’Administració.

La nostra estructura organitzativa es troba reflectida en el següent organigrama.

COMPROMISOS

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, S.A. inicia el seu camí en la certificació de les seues instal·lacions i serveis l’any 2000, adaptant-se a la nova reorganització de la família ISO 9000 (Certificació de Sistemes de Gestió de la Qualitat). Sense abandonar dita certificació, el 2003 s’integra la certificació en ISO 14000 (Certificació de Sistemes de Gestió Ambiental). Finalment, el 2010 s’incorpora la certificació d’OHSAS 18001 (Certificació de Sistemes de Gestió de la Seguretat i Salut)

GIRSA, conscient del compromís que contrau amb la societat en el desenvolupament de les seues activitats, ha establert, implantant i implementat, un Sistema de Gestió Integrat, en el qual s’engloben: la Gestió de Qualitat, la Gestió Ambiental y la Gestió de Prevenció de Riscos Laborals, tot fonamentat en la MILLORA CONTÍNUA, LA SATISFACCIÓ DEL CLIENT, LA PROTECCIÓ DE LA SALUT DELS TREBALLADORS I LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT.

Per fer-ho, totes les nostres activitats es troben certificades atenent als estàndards internacionals:

  • Qualitat: ISO 9001:2015
  • Medi Ambient: ISO 14001:2015

  • Seguretat i Salut en el Traball: OHSAS 18001:2007

Política de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut en el Treball (pdf)
Dins d’aquests compromisos, seguim apostant per l’èxit sostenible. Per a això, sota la iniciativa del seu Consell d’Administració, totes les persones que formem GIRSA: administradors, directius i empleats, ens hem compromés amb:

Per tal de donar compliment als compromisos al·ludits, hem habilitat amb aquest propòsit el Canal de denúncies.

 NOSTRES ACTIUS MATERIALS

A l’hora d’ara, disposem de més de huitanta vehicles per al desenvolupament de les nostres activitats. Tots ells de les marques més reconegudes del sector: ROS ROCA, SCANIA, MERCEDES, CATERPILLAR, … Del nostre parc mòbil, es pot destacar des del model més menut per a la recollida de RSU en poblacions amb el seu nucli urbà angost -on no és possible l’entrada d’un camió convencional-, fins els models de maquinària pesant per al desplegament de les tasques pròpies d’extensió i cobriment de residus en els abocadors de RNP.

Tot això és possible gràcies a la família de professionals que formen part de la plantilla de GIRSA. Cent trenta persones que doten de contingut tots els serveis que oferim i desemvolupem.