Avis Legal

De conformitat amb el deure d’informació de l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les següents dades:

Titular de www.girsa.esGestión Integral de Residuos Sólidos, S.A, C.I.F.: A-96157011 inscrita al Registre Mercantil de València en el volum 4.719 general, 2.029 de la Secció general del Llibre de Societats, full 183, fulla V-30.847.

Domicili social: C/ Serrans, 12 Entlo 1, 46003-València

Correu electrònic: girsa@girsa.es

Telèfon: 96 339 18 50

Fax: 96 393 30 69

 

Política de Privacitat

DADES IDENTIFICATIVES: De conformitat amb el deure d’informació de l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les següents dades: l’empresa titular de www.girsa.es es GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, S.A. (en davant GIRSA), amb domicili en el Carrer Profesor Beltrán Báguena,4 de C.I.F. A-96157011 96157011 inscrita al Registre Mercantil de València en el volum 4.719 general, 2.029 de la Secció general del Llibre de Societats, full 183, fulla V-30.847.

Correu electrònic de contacte: girsa@girsa.es

USUARIS: L’accès i/o ús d’aquest portal de GIRSA li atribuïx la condició d’USUARI, qui accepta, des de dit accès i/o ús, les Condicions Generals d’Ús ací reflectides. Les citades Condicions serán d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que siguen d’obligatori cumpliment.

UTILIZACIÓ DEL PORTAL: www.girsa.es proporciona l’accès a molta informació, serveis, programes o dades (en davant “continguts”) en Internet pertanyents a GIRSA o a les seues llicències als quals l’USUARI podrà tindre accès. L’USUARI assumix la responsabilitat de l’ús del portal. Dita responsabilitat s’estén al registre, si fora necesssari, per accedir a determinats serveis o continguts. En el citat registre, l’USUARI serà responsable de donar informació veraç i lícita. Com a consecuència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot donar una contrasenya de la que será responsable, amb el compromís de fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adient dels continguts i serveis (com per exemple, serveis de xat, foros de discusió o grups de notícies) que GIRSA poguera oferir mitjançant el seu portal i amb caràcter ennunciatiu però no limitatiu, a no utilizar-los per a (i) incòrrer en activitats il.lícites, il.legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difonfre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic –il.legal, d’apologia del terrorisme o que atente als drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de GIRSA, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar danys citats anteriorment; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilizar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. GIRSA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatius, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atenten contra la juventut o la infantesa, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu entendre, no resultaren adients per a la seua publicació. En qualsevol cas, GIRSA no serà responsable de les opinions dites pels usuaris mitjançant foros, xats o d’altres ferramentes de participació.

PROTECCIÓ DE DADES: GIRSA dóna compliment a les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre pel que s’aproba el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i la resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals dels usuaris. A tal efecte, junt a cada formulari on s’inclouen dades de caràcter personal en els serveis que l’usuari por sol.licitar a GIRSA, farà saber a l’usuari de l’existència i aceptació de les condicions particulars del tractament de les seues dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancelació o opossició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas. Aixì mateix, GIRSA informa que dóna compliment a la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol.licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials en cada moment.

PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL: GIRSA per sí mateixa o com a cesionària, és titular de tots els drets de propietat Intel.lectual i industrial de la seua página web, aixì com de tots els elements continguts en la mateixa (imagens, só, audio, video, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials emprats, programes d’ordinador necessaris pel funcionament, accès i ús, etc ), titularitat de GIRSA o bé dels seus llicenciats. Tots els drets reservats. Tal i com es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel.lectual, queda expressament prohibit la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de disponibilitat, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta página web, amb finalitat comercial, en qualsevol soport i per qualsevol mitjà técnic, sense l’autoritzció de GIRSA. L’USAUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel.lectual i Industrial de GIRSA. Podrà vore els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i enmagatzenar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre soport físic sempre i quan siga única i exclusivament, per a ús personal i privat. L’USUARI ha d’abstindre’s de suprimir, alterar, el.ludir o manipular qualservol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estaguera instal.lat en les pàgines de GIRSA.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: GIRSA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol natura que poguera ocasionar, per exemple: errades o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, encara que s’hagueren adoptat totes les mesures tecnològiques necessaries per tal d’evitar-lo.

MODIFICACIONS: GIRSA es reserva el dret d’efectuar sense avisar les modificacions que considere adients en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten mitjançant la mateixa com la forma en la qual es presenten o localitzen en el seu portal.

ENLLAÇOS: En el cas que en www.girsa.es hi hagueren enllaços o hipervincles cap altres llocs d’internet, GIRSA no exercirà cap tipus de control sobre eixos llocs i continguts. En cap cas, GIRSA tindrà cap responsabilitat pels continguts d’enllaços d’una altra web, ni garantix la disponibilitat técnica, qualitat, fiabilitat, exactitut, amplària, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d’internet. Igualment, la inclusió d’eixes conexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats conectades.

DRETS D’EXCLUSIÓ: GIRSA es reserva el dret a denegar o llevar l’accès al portal i/o serveis oferits sense necessitat de preavisar, a instancia propia o d’un tercer, a aquells usuaris que incomplisquen les presents Condicions Generals dÚs.

GENERALITATS: GIRSA seguirà l’incompliment de les presents condicions aixì com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: GIRSA podrá modificar en qualsevol moment les condicions ací determinades, sent degudament publicades com ací apareixen. La vigencia de les dites condicions aniràn en funció de la seua exposició i serán vigents fins que siguen modificades per altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre GIRSA i l’USUARI es regirà per la normativa española vigent i qualsevol discrepancia será sotmesa als Jutjats i tribunals de la ciutat de València.