Certificado ISO 9001 Certificado ISO 14001 Certificado OHSAS 18001

C/Profesor Beltran Baguena 4 -Edificio Trade Center - Oficina 113 - 46009 Valencia
Tel.96 339 18 50 - Fax: 96 393 30 69 - girsa@girsa.es


Tractament de Residus Industrials i DomiciliarisLa gestió integral dels residus engloba el conjunt d’operacions que es realitzen des que es genera el residu en les llars, comerços, indústries o servicis, fins a l’última fase en el seu tractament.

Els nostres models de gestió, es basen a definir alternatives apropiades de valoració o reciclatge de cada residu en funció de la seua naturalesa, minimitzant qualsevol impacte advers sobre l’entorn, ja vinga originat per la seua generació o manipulació.

Amb esta premissa, GIRSA oferix servicis de tractament de residus industrials no perillosos per mitjà de processos de classificació i posterior compactació, primant l’aprofitament dels recursos inclosos en els residus a través de la seua valoració, i reduint la fracció no valorizable que haurà de ser eliminada per mitjà d’abocament controlat, contribuint d’esta manera a l’eliminació d’abocaments incontrolats.

Tot això, per mitjà de processos documentats i instal·lacions autoritzades.

Top