Certificado ISO 9001 Certificado ISO 14001 Certificado OHSAS 18001

C/Profesor Beltran Baguena 4 -Edificio Trade Center - Oficina 113 - 46009 Valencia
Tel.96 339 18 50 - Fax: 96 393 30 69 - girsa@girsa.es


Eficiència Energètica

girsa-eficiencia-energetica

Fer enfront del triple equilibri de la sostenibilitat, en el que entren en joc els aspectes mediambientals, econòmics i socials, és un repte per a l’Administració Local.

L’ús racional de l’energia per mitjà d’iniciatives d’ecoeficiència i de reducció d’impacte ambiental, pot afrontar-se per mitjà de la contractació de servicis energètics, externalitzant d’esta manera les prestacions de subministrament energètic, manteniment i inversió.

Al concebre l’energia com un servici, els Ajuntaments obtenen, a més, un benefici addicional:

 • No es requerix partida pressupostària destinada a projectes d’inversió, atés que la partida d’inversions es transferix a l’empresa, externalitzant la inversió..
 • Un únic interlocutor garantix els resultats del servici.
 • Una única factura mensual (inclou també el subministrament i manteniment).

Com a primera empresa de servicis energètics certificada en la Norma Tècnica NT16100 de la Comunitat Valenciana, ens agradaria posar a la seua disposició nostra experiència, facilitant-li la presa de decisions en l’àrea d’eficiència energètica.

 

AUDITORIES ENERGÈTIQUES

La seua finalitat és obtindre diagnòstics fiables, analitzant les diferents opcions per a optimitzar les instal·lacions consumidores d’energia, identificant aquelles mesures que milloren l’eficiència energètica i permeten disminuir els consums, amb un cost d’inversió raonable.

GIRSA realitza les seues auditories energètiques davall els protocols següents:girsa-auditorias energeticas

 • Protocol d’Auditoria Energètica de les Instal·lacions d’Enllumenat Públic Exterior de l’IDAE
 • RD 1890/2008 Reglament d’Eficiència Energètica en Instal·lacions d’Enllumenat Exterior
 • Norma UNE 216501-2009: Auditories Energètiques – Requisits
 • Norma EN 16247-1:2011 Energy audits
 • Protocol Internacional de mesura i verificació IPMVP. EVO 10000-1:2009 (Es).

 

ENLLUMENAT PUBLIC

El consum de les instal·lacions d’enllumenat públic, suposa per als Ajuntaments una part significativa del seu gasto energètic i, no obstant això, un major consum energètic no equival sempre a un millor servici.

Partint d’esta premissa, GIRSA oferix una solució global de servici energètic, renovació i manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic, capaç d’aconseguir un consum eficaç amb el mínim impacte ambiental i inversions raonables, sense oblidar que els ciutadans demanden un enllumenat públic sostenible i més seguretat.

 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS

girsa-edificios publicosEn el sector d’edificis públics hi ha un important potencial d’estalvi d’energia. L’objectiu del servici de la millora de l’eficiència energètica en edificis, és disposar d’instal·lacions més modernes, eficients i mediambientalment sostenibles, sense incrementar el gasto corrent.

Les actuacions implementades dins del servici de la millora de l’eficiència energètica, suposen:

 • Una modernització de les instal·lacions per a incrementar la seua eficiència energètica i l’aportació d’energies renovables.
 • Un servici de manteniment que garantix l’òptim funcionament d’estes noves instal·lacions.
 • Una gestió de l’energia que permet tindre un subministrament energètic de qualitat.

 

SERVICI DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS D’ORGANISMES ADHERITS A LA CENTRAL DE COMPRES DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

GIRSA ha subscrit amb la Diputació de València un Acord Marc per a la contractació del servici de millora de l’eficiència energètica en edificis públics.

Estem a la seua disposició per a informar-li dels tràmits necessaris per a formalitzar el corresponent contracte derivat.

També té a la seua disposició la informació relativa al servici (condicions, preus i millores) en la plataforma electrònica de la Central de Compres de la Diputació de València, així com en la pàgina de la Diputació de València.

Top