Certificado ISO 9001 Certificado ISO 14001 Certificado OHSAS 18001

C/Profesor Beltran Baguena 4 -Edificio Trade Center - Oficina 113 - 46009 Valencia
Tel.96 339 18 50 - Fax: 96 393 30 69 - girsa@girsa.es


Perfil Contractant

perfilcontratanteGESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS S.A. (GIRSA), és una societat mercantil de capital majoritàriament públic. El cinquanta-un per cent, pertany a l’Excma. Diputació de València, i el quaranta-nou per cent restant a l’empresa Foment de Construccions i Contractes S.A.

Als efectes del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (d’ara en avant, TRLCSP) , és una societat inclosa dins del Sector Públic, si bé no té la consideració d’Administració Pública ni de poder adjudicador.

En este apartat trobarà les Instruccions d’àmbit intern en matèria de contractació, així com tota la informació relativa als expedients de contractació de la societat.

 Top