Certificado ISO 9001 Certificado ISO 14001 Certificado OHSAS 18001

C/Profesor Beltran Baguena 4 -Edificio Trade Center - Oficina 113 - 46009 Valencia
Tel.96 339 18 50 - Fax: 96 393 30 69 - girsa@girsa.es


Extracció i Transport dels possibles Lixiviats que es generen en la bassa existent just al recinte de la Planta de Guadassuar

Donada la necessitat de procedir al manteniment de la bassa existent junt amb el recinte de la Planta de Guadassuar, propietat de l’Excma. Diputació Provincial de València i d’acord a l’article 14 del Reial Decret pel qual es regula l’eliminació de residus per mitjà de depòsit en abocador, l’entitat explotadora serà responsable del control dels lixiviats de l’abocador, de conformitat amb el que establix l’Annex III del dit text legal i per este motiu, el 21 de Novembre de 2012, s’adjudica a Gestió Integral de Residus Sòlids, S.A. (G.IR.S.A.) este servici.
Top