Certificado ISO 9001 Certificado ISO 14001 Certificado OHSAS 18001

C/Profesor Beltran Baguena 4 -Edificio Trade Center - Oficina 113 - 46009 Valencia
Tel.96 339 18 50 - Fax: 96 393 30 69 - girsa@girsa.es


GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS S.A. (GIRSA) , naix l'any 93 de la mà de l'Excma. Diputació Provincial de València, amb clara vocació de servici als Ajuntaments en el sector mediambiental. Amb este objecte va desenrotllar un pla provincial que va dotar a la pràctica totalitat de la província de València d'infraestructures adequades per a la gestió de residus urbans.

Des de 1999, l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., S.A. (F.C.C.) , participa en un 49% en el capital social de GIRSA.

Després de vint anys de servici públic, el nostre repte és continuar sent un referent per als Municipis de la Província, per a això, hem ampliat l'oferta de servicis a la comunitat, apostant per la gestió sostenible, la posada en valor d'espais degradats i l'impuls de solucions globals d'eficiència energètica.Saber més...


Servicis

En els seus 20 anys d'història, GIRSA ha estat present en més de 200 municipis de la Província de València, a través dels seus servicis d'arreplega, transport, tractament i eliminació de residus urbans i industrials, eliminació d'abocadors incontrolats, arreplegues selectives, neteja viària, Ecoparcs.

Servicis a la Comunitat

Instal·lacions de Tractament i Eliminació de RNP

Edificis Públics Sostenibles

Gestió Integral de Residus Industrials

Arreplega Selectiva

Actuacions en l'Entorn Local

Perfil Contractant

Localització
Diputación de Valencia Fomento de Construcciones y Contratas Gestión Integral de Residuos S.A.


Top